Vänligen vänta.


Searching

Skapa ditt eget spännband


Här kan du skapa och beställa ditt eget spännband direkt via hemsidan. Bandet är ett svart polypropenband med 25 mm bredd. Du väljer själv text, textfärg, spänne och andra alternativ. Bandet du skapar kan du förhandsgranska direkt i rutan här nedan. Notera att spännbanden kapas utifrån längd och inte angiven text varför vi inte kan garantera textens placering på bandet.

Spänne

Alternativ


Välj text och textfärg

Uppdaterar

Prislista


Välj antal


Kundvagn


  • Text

    Antal

    Pris per styck

    Totalpris

    Radera

  • Kundvagnen är tom

Kontaktuppgifter


Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar

Leveransadress

Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar

Fakturaadress (samma som leveransadress?)

Uppdaterar
Uppdaterar
Uppdaterar

Information och tillverkningsalternativ


Försäljnings och leveransvillkor

1. Mottagningskontroll
Bandis produkter nyttjas i stor utsträckning av konfektions- och annan tillverkningsindustri. Då värdet av det material Bandi levererat normalt utgör en ringa del av varuvärdet för den slutliga produkten kan inte fel på av Bandi levererat gods tillåtas medföra följdskador. Det åligger därför köparen att på egen risk och bekostnad noggrant undersöka om godset är felfritt och lämpar sig för köparens användning. Sådan skyldighet åvilar även köpare, som avser vidareförsälja godset till konsument eller annan. Kontrollen skall genomföras inom skälig tid från mottagandet i enlighet med punkt 5 och skall omfatta samtliga för köparen relevanta egenskaper såsom färgäkthet, krympningsgrad samt hållfasthet för påkänningar och slitage. Samtliga Bandis måttangivelser gäller med tolerans +/- fem procent.

2. Inskränkt felansvar och hävningsrätt
Fel skall normalt konstateras vid mottagningskontroll enligt punkt 1 ovan. Bandis ansvar för fel i levererat gods inskränker sig därför till, efter Bandis val, mot felet svarande prisavdrag eller ersättningsleverans av felfritt gods. Endast om även ersättningsleverans skulle vara behäftad med väsentligt fel äger köparen avbeställa godset. Skulle skada ha uppkommit såsom en omedelbar följd av att fel föranletts av grov vårdslöshet på Bandis sida är denna ersättningsgill. I annat fall ansvarar Bandi, utöver vad som ovan angivits, ej för skada köparen åsamkats av fel på av Bandi levererat material.

3. Ansvarsbegränsning för särskilda produkter
Bandi svarar inte för funktion och hållfasthet av sytråd, kardborreband eller spännen, knappar och andra av Bandi, såsom komplement till bandprodukter från annan tillverkare, inköpta föremål. Om köparen på tillfredsställande sätt har specificerat sina hållfasthets- eller funktionskrav kan Bandi på begäran lämna skriftligen avgränsad garanti i sådant avseende.

4. Inskränkt dröjsmålsansvar och hävningsrätt
Köparen äger inte rätt till ersättning för utebliven eller försenad leverans om denna förhindrats eller försvårats till följd av oförutsedd omständighet utom Bandis kontroll, såsom krig, tillåten eller otillåten konflikt på arbetsmarknaden, skada på maskiner eller andra Bandis tillverkningshjälpmedel, brist på råvara eller arbetskraft, utebliven leverans från underleverantör till Bandi, trafik- eller transportsvårigheter. Bandis skyldighet att leverera bortfaller helt om uppfyllelse skulle bli oväntat betungande för Bandi till följd av i det föregående omnämnd händelse eller ändring av valutakurser, råvarupriser eller andra förutsättningar för Bandis leveransåtagande och pris. Vid konstaterat dröjsmål kan köparen påkalla leverans och äger, om leverans inte verkställs inom en månad från påkallelsen och godset kan inköpas för snabbare leverans från annan leverantör, rätt att häva köpet. Bandi är skyldigt att ersätta köparen för till följd av dröjsmål uppkommen skada endast om denna förorsakats av grov vårdslöshet på Bandis sida.

5. Reklamation
Köparen skall enligt punkt 1 utföra mottagningskontroll inom skälig tid från erhållen leverans. Anmärkningar mot varan skall framställas inom 8 dagar från mottagandet.

6. Leveransvillkor
Om ej annat avtalats sker leverans fritt Bandis fabrik eller lager enligt Incoterms 2010. Av annat leveranssätt föranledd extrakostnad skall ersättas av köparen. Betalning skall, om Bandi inte utfäst kredit, erläggas kontant vid leverans.

7. Hävningsförbehåll och rätt att återtaga
Skulle köparen underlåta att i rätt tid fullgöra mot Bandi föreliggande betalningsskyldighet äger Bandi rätt att häva köpet. Bandi är därvid berättigat att återtaga till köparen utlämnat gods. Hävningsrätt för viss leverans föreligger även om betalningsförsummelsen avser annan leverans till samma köpare eller annat förhållande, som föranlett betalningsskyldighet för köparen mot Bandi.

8. Mängdavvikelse och rätt att frånträda
Bandi skall, om exakt mängd ej garanterats, vara berättigat att avvika från avtalad mängd för viss leverans med 10 procent för varje särskild produkt. Bandi är berättigat att inom 14 dagar från köparens bindande order frånträda köpeavtalet om den beställda varan ej skulle finnas i lager och produktion av denna ej är planerad. Om Bandi frånträder visst köpeavtal skall köparen underrättas så snart ske kan.

9. Tillämplig lag och tvistelösning
Tvister avseende tillkomsten, tolkningen eller tillämpningen av dessa försäljningsvillkor och därur härflytande, eller därmed sammanhängande, avtal och rättsförhållanden skall avgöras enligt svensk materiell rätt vid Örebro tingsrätt som första instans.

Tillverkningsalternativ


Total orderkostnad inkl. frakt


149 SEK

Priset anges exkl. moms. 186.25 SEK inkl. moms.

För att kunna lägga en beställning måste kundvagnen innehålla minst en produkt, ett tillverkningsalternativ vara ifyllt och försäljningsvillkoren vara godkända.